مأموریت FIVB به کنفدراسیون والیبال آسیا

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا ماموریت داد که برنامه ریزیRead More…