3 ساعت تاخیر به خاطر مسائل امنیتی/ شب پرماجرای استقلال در فرودگاه اصفهان

در حالی که قرار بود پرواز استقلال ساعت 22 به سمت تهران انجام بشود، بهRead More…