طوفان زرد فروکش کرد/ سپاهان 2- صبا 2؛ جنگ بی‌نتیجه استیماچ و دایی

شروع پر قدرت سپاهان در دقایق ابتدایی با دو گل فاضلی و پریرا با بازگشتRead More…