Home » باشگاه خبر ورزشی » یک پاس و یک گل مارادونایی از کریم/ صعود به یورولیگ در جشن تولد انصاری فر

یک پاس و یک گل مارادونایی از کریم/ صعود به یورولیگ در جشن تولد انصاری فر

یک پاس و یک گل مارادونایی از کریم/ صعود به یورولیگ در جشن تولد انصاری فر
کریم انصاریفرد در حضور ٢٥ دقیقه اى اش در ترکیب پانیونیوس سند پیروزى این تیم را امضا کرد.

یک پاس و یک گل مارادونایی از کریم/ صعود به یورولیگ در جشن تولد انصاری فر

کریم انصاریفرد در حضور ٢٥ دقیقه اى اش در ترکیب پانیونیوس سند پیروزى این تیم را امضا کرد.
یک پاس و یک گل مارادونایی از کریم/ صعود به یورولیگ در جشن تولد انصاری فر

بک لینک

About