Home » باشگاه خبر ورزشی » کریمی: گفتند به ما چه با اسراییل، کشتی نگرفتی!

کریمی: گفتند به ما چه با اسراییل، کشتی نگرفتی!

کریمی: گفتند به ما چه با اسراییل، کشتی نگرفتی!

ایسنا: علیرضا کریمی با وجود داشتن تنها 23 سال سن افتخارات زیادی را برای کشتی ایران در رده های سنی مختلف به ارمغان آورده و بارها باعث اهتزاز پرچم ایران در رویدادهای جهانی و آسیایی شده است. …

کریمی: گفتند به ما چه با اسراییل، کشتی نگرفتی!

ایسنا: علیرضا کریمی با وجود داشتن تنها 23 سال سن افتخارات زیادی را برای کشتی ایران در رده های سنی مختلف به ارمغان آورده و بارها باعث اهتزاز پرچم ایران در رویدادهای جهانی و آسیایی شده است. …

(image)
کریمی: گفتند به ما چه با اسراییل، کشتی نگرفتی!

About