Home » عکس های ورزشی » پایان خانه نشینی دختر تاریخ ساز؛/ کیمیا آماده بازگشت به تاتامی (عکس)

پایان خانه نشینی دختر تاریخ ساز؛/ کیمیا آماده بازگشت به تاتامی (عکس)

پایان خانه نشینی دختر تاریخ ساز؛/ کیمیا آماده بازگشت به تاتامی (عکس)
تنها دختر مدال آور المپیکی ایران از صبح امروز زیر نظر فیزیوتراپ فدراسیون پزشکی ورزشی، کارهای تخصصی برای بازگشت به مسابقه را آغاز کرد.

پایان خانه نشینی دختر تاریخ ساز؛/ کیمیا آماده بازگشت به تاتامی (عکس)

تنها دختر مدال آور المپیکی ایران از صبح امروز زیر نظر فیزیوتراپ فدراسیون پزشکی ورزشی، کارهای تخصصی برای بازگشت به مسابقه را آغاز کرد.
پایان خانه نشینی دختر تاریخ ساز؛/ کیمیا آماده بازگشت به تاتامی (عکس)

About