Home » باشگاه خبر ورزشی » واکنش سلطانی فر به اظهارات خادم: من هیچ موضعی ندارم

واکنش سلطانی فر به اظهارات خادم: من هیچ موضعی ندارم

واکنش سلطانی فر به اظهارات خادم: من هیچ موضعی ندارم

وی افزود: قرار نیست که هر فردی در هر جایی موضعگیری کرد من به عنوان وزیر ورزش بخواهم رد یا تأیید کنم و فکر می کنم باید از خود آقای رسول خادم بپرسید.

واکنش سلطانی فر به اظهارات خادم: من هیچ موضعی ندارم

وی افزود: قرار نیست که هر فردی در هر جایی موضعگیری کرد من به عنوان وزیر ورزش بخواهم رد یا تأیید کنم و فکر می کنم باید از خود آقای رسول خادم بپرسید.

(image)
واکنش سلطانی فر به اظهارات خادم: من هیچ موضعی ندارم

About