Home » باشگاه خبر ورزشی » من هرگز چنین رفتاری نکرده بودم/ خرمگاه: عارم می آید اسم این آقا را بیاورم

من هرگز چنین رفتاری نکرده بودم/ خرمگاه: عارم می آید اسم این آقا را بیاورم

من هرگز چنین رفتاری نکرده بودم/ خرمگاه: عارم می آید اسم این آقا را بیاورم
خرمگاه به شدت از رفتارهای ساکت الهامی عصبانی است.

من هرگز چنین رفتاری نکرده بودم/ خرمگاه: عارم می آید اسم این آقا را بیاورم

خرمگاه به شدت از رفتارهای ساکت الهامی عصبانی است.
من هرگز چنین رفتاری نکرده بودم/ خرمگاه: عارم می آید اسم این آقا را بیاورم

About