Home » باشگاه خبر ورزشی » مذاکرات یووه و چلسی بر سر کوادرادو

مذاکرات یووه و چلسی بر سر کوادرادو

مذاکرات یووه و چلسی بر سر کوادرادو
مدیربرنامه های خوان کوادرادو، بازیکن کلمبیایی چلسی به لندن سفر کرده است تا مورد آخرین وضعیت این بازیکن با سران چلسی مذاکره کند.

مذاکرات یووه و چلسی بر سر کوادرادو

مدیربرنامه های خوان کوادرادو، بازیکن کلمبیایی چلسی به لندن سفر کرده است تا مورد آخرین وضعیت این بازیکن با سران چلسی مذاکره کند.
مذاکرات یووه و چلسی بر سر کوادرادو

نفت آموزش پرورش دولتی

About