Home » اخبار ورزشی زنان » مدافعی که بیشتر از مهاجمان گل می زند!

مدافعی که بیشتر از مهاجمان گل می زند!

مدافعی که بیشتر از مهاجمان گل می زند!

خبرآنلاین: هواداران رئال وقتی تا دقیقه 90 عقب هستند،هیچ نگرانی ای ندارند چون آن ها سرخیو راموسی را در ترکیب دارند که هر لحظه ممکن است جهنم را برای آنها بهشت کند …

مدافعی که بیشتر از مهاجمان گل می زند!

خبرآنلاین: هواداران رئال وقتی تا دقیقه 90 عقب هستند،هیچ نگرانی ای ندارند چون آن ها سرخیو راموسی را در ترکیب دارند که هر لحظه ممکن است جهنم را برای آنها بهشت کند …

مدافعی که بیشتر از مهاجمان گل می زند!

About