Home » باشگاه خبر ورزشی » مخالفت وزارت ورزش با استعفای رسول خادم

مخالفت وزارت ورزش با استعفای رسول خادم

مخالفت وزارت ورزش با استعفای رسول خادم

ایسنا: محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درباره استعفای رسول خادم بیان کرد: ما این خبر را از طریق رسانه ها و سایت ها شنیده ایم و قطعا وزارت ورزش و جوانان با این استعفا مخالف است …

مخالفت وزارت ورزش با استعفای رسول خادم

ایسنا: محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درباره استعفای رسول خادم بیان کرد: ما این خبر را از طریق رسانه ها و سایت ها شنیده ایم و قطعا وزارت ورزش و جوانان با این استعفا مخالف است …

(image)
مخالفت وزارت ورزش با استعفای رسول خادم

About