Home » باشگاه خبر ورزشی » ما به صداقت او باور داریم/ حمایت ماسکرانو از مسی در مورد اسناد پاناما

ما به صداقت او باور داریم/ حمایت ماسکرانو از مسی در مورد اسناد پاناما

ما به صداقت او باور داریم/ حمایت ماسکرانو از مسی در مورد اسناد پاناما
هم تیمی و هم وطن لیونل مسی از او پیرامون اتهامات اخیر پولشویی و فرار مالیاتی گسترده حمایت کرده است.

ما به صداقت او باور داریم/ حمایت ماسکرانو از مسی در مورد اسناد پاناما

هم تیمی و هم وطن لیونل مسی از او پیرامون اتهامات اخیر پولشویی و فرار مالیاتی گسترده حمایت کرده است.
ما به صداقت او باور داریم/ حمایت ماسکرانو از مسی در مورد اسناد پاناما

بک لینک رنک 5

About