Home » باشگاه خبر ورزشی » ماجرای تلخ مبارزه دختر ایرانی تکرار شد/ این بار یک پسر در قفس

ماجرای تلخ مبارزه دختر ایرانی تکرار شد/ این بار یک پسر در قفس

ماجرای تلخ مبارزه دختر ایرانی تکرار شد/ این بار یک پسر در قفس

اتفاقی که سال گذشته در مبارزات غیرقانونی برای یک دختر نوجوان ایرانی رخ داد و باعث جریحه دار شدن احساسات مردم شد، این بار برای یک پسر خردسال رخ داده است!

ماجرای تلخ مبارزه دختر ایرانی تکرار شد/ این بار یک پسر در قفس

اتفاقی که سال گذشته در مبارزات غیرقانونی برای یک دختر نوجوان ایرانی رخ داد و باعث جریحه دار شدن احساسات مردم شد، این بار برای یک پسر خردسال رخ داده است!

(image)
ماجرای تلخ مبارزه دختر ایرانی تکرار شد/ این بار یک پسر در قفس

About