Home » باشگاه خبر ورزشی » لالوویچ:شاید کشتی ایران قربانی شود

لالوویچ:شاید کشتی ایران قربانی شود

لالوویچ:شاید کشتی ایران قربانی شود

رییس اتحادیه جهانی کشتی معتقد است جریمه سبکی برای علیرضا کریمی و مربی اش در نظر گرفته شده اما تکرار این اتفاقات عواقب و جرایم سنگینی برای کشتی و حتی ورزش ایران در پی خواهد داشت …

لالوویچ:شاید کشتی ایران قربانی شود

رییس اتحادیه جهانی کشتی معتقد است جریمه سبکی برای علیرضا کریمی و مربی اش در نظر گرفته شده اما تکرار این اتفاقات عواقب و جرایم سنگینی برای کشتی و حتی ورزش ایران در پی خواهد داشت …

(image)
لالوویچ:شاید کشتی ایران قربانی شود

About