Home » باشگاه خبر ورزشی » قلعه نویی رشته افشاگری را از علی کریمی گرفت!

قلعه نویی رشته افشاگری را از علی کریمی گرفت!

قلعه نویی رشته افشاگری را از علی کریمی گرفت!

ترکش های اتفاقات رخ داده در بازی سایپا با ذوب آهن باعث شد تا امیر قلعه نویی حرف هایی به زبان بیاورد که مدت ها از گفتن آنها ابا داشت.

قلعه نویی رشته افشاگری را از علی کریمی گرفت!

ترکش های اتفاقات رخ داده در بازی سایپا با ذوب آهن باعث شد تا امیر قلعه نویی حرف هایی به زبان بیاورد که مدت ها از گفتن آنها ابا داشت.

(image)
قلعه نویی رشته افشاگری را از علی کریمی گرفت!

About