Home » باشگاه خبر ورزشی » صعودبارسادرشب شکست دقیقه90منچستر/یووه لبه پرتگاه

صعودبارسادرشب شکست دقیقه90منچستر/یووه لبه پرتگاه

صعودبارسادرشب شکست دقیقه90منچستر/یووه لبه پرتگاه

در جدول بارسای 11 امتیاز اول شدن خودش را قطعی کرد اما وضعیت یوونتوس 8 امتیازی به خطر افتاد و باید در روز آخر برای صعود با اسپورتینگ 7 امتیازی بجنگد.

صعودبارسادرشب شکست دقیقه90منچستر/یووه لبه پرتگاه

در جدول بارسای 11 امتیاز اول شدن خودش را قطعی کرد اما وضعیت یوونتوس 8 امتیازی به خطر افتاد و باید در روز آخر برای صعود با اسپورتینگ 7 امتیازی بجنگد.

(image)
صعودبارسادرشب شکست دقیقه90منچستر/یووه لبه پرتگاه

About