Home » اخبار فوتبال » دعوت به شرکت در مجمع کانون مربیان فوتبال

دعوت به شرکت در مجمع کانون مربیان فوتبال

دعوت به شرکت در مجمع کانون مربیان فوتبال
کانون مربیان فوتبال ایران به صورت رسمی از تمام اعضای خود برای کاندیداتوری و حضور در مجمع عمومی این کانون دعوت کرد.

دعوت به شرکت در مجمع کانون مربیان فوتبال

کانون مربیان فوتبال ایران به صورت رسمی از تمام اعضای خود برای کاندیداتوری و حضور در مجمع عمومی این کانون دعوت کرد.
دعوت به شرکت در مجمع کانون مربیان فوتبال

About