Home » باشگاه خبر ورزشی » خدمه هواپیما چاپه کوئنزه چطور جان سالم به در برد؟

خدمه هواپیما چاپه کوئنزه چطور جان سالم به در برد؟

خدمه هواپیما چاپه کوئنزه چطور جان سالم به در برد؟
یکی از خدمه پرواز هواپیما چاپه کوئنزه که توانسته بود از سقوط هواپیما جان سالم به در ببرد درباره اینکه چطور پس از سقوط هواپیما زنده مانده صحبت کرد.

خدمه هواپیما چاپه کوئنزه چطور جان سالم به در برد؟

یکی از خدمه پرواز هواپیما چاپه کوئنزه که توانسته بود از سقوط هواپیما جان سالم به در ببرد درباره اینکه چطور پس از سقوط هواپیما زنده مانده صحبت کرد.
خدمه هواپیما چاپه کوئنزه چطور جان سالم به در برد؟

About