Home » اخبار ورزشی زنان » حرف های مهم داورزنی درباره موضع ورزش ایران برابر اسرائیل

حرف های مهم داورزنی درباره موضع ورزش ایران برابر اسرائیل

حرف های مهم داورزنی درباره موضع ورزش ایران برابر اسرائیل

معاون وزیر ورزش گفت:با نهادهای مربوط جلسه خواهیم داشت تا برای حضور در مسابقات جهانی و بازی های المپیک تعیین تکلیف کنیم. …

حرف های مهم داورزنی درباره موضع ورزش ایران برابر اسرائیل

معاون وزیر ورزش گفت:با نهادهای مربوط جلسه خواهیم داشت تا برای حضور در مسابقات جهانی و بازی های المپیک تعیین تکلیف کنیم. …

(image)
حرف های مهم داورزنی درباره موضع ورزش ایران برابر اسرائیل

About