Home » باشگاه خبر ورزشی » حاج‌صفی درخشان رفت و درخشان برگشت

حاج‌صفی درخشان رفت و درخشان برگشت

حاج‌صفی درخشان رفت و درخشان برگشت
رفت و برگشت های کاپیتان ملی پوش این روزهای سپاهان تاثیر فراوانی در سرنوشت سرمربی این تیم گذاشته است.

حاج‌صفی درخشان رفت و درخشان برگشت

رفت و برگشت های کاپیتان ملی پوش این روزهای سپاهان تاثیر فراوانی در سرنوشت سرمربی این تیم گذاشته است.
حاج‌صفی درخشان رفت و درخشان برگشت

About