Home » باشگاه خبر ورزشی » تاریخچه نبردهای ارتش سرخ با قوهای سپید

تاریخچه نبردهای ارتش سرخ با قوهای سپید

تاریخچه نبردهای ارتش سرخ با قوهای سپید
این مسابقه برای مردم رشت و انزلی نه یک بازی ساده فوتبال که نبرد آرزوهای گذشته و دل مشغولی های آینده و برای آدم های نوستالژیک یاد آور روزهای خاکستری گذشته است، پس از سال ها انتظار رویارویی مجدد. و شاید آغازی باشد برپایان رکود فوتبال گیلان و باز دوباره گرد هم آیند هوادارانی که عشق شان هنوز در دنیای الکترونیک نشستن بر روی سکوهای سیمانی و سرد ورزشگاه است.

تاریخچه نبردهای ارتش سرخ با قوهای سپید

این مسابقه برای مردم رشت و انزلی نه یک بازی ساده فوتبال که نبرد آرزوهای گذشته و دل مشغولی های آینده و برای آدم های نوستالژیک یاد آور روزهای خاکستری گذشته است، پس از سال ها انتظار رویارویی مجدد. و شاید آغازی باشد برپایان رکود فوتبال گیلان و باز دوباره گرد هم آیند هوادارانی که عشق شان هنوز در دنیای الکترونیک نشستن بر روی سکوهای سیمانی و سرد ورزشگاه است.
تاریخچه نبردهای ارتش سرخ با قوهای سپید

روزنامه ایران

About