Home » باشگاه خبر ورزشی » تاج کنفدراسیون آسیا را تهدید کرد

تاج کنفدراسیون آسیا را تهدید کرد

تاج کنفدراسیون آسیا را تهدید کرد

رای جلسه AFC با قاطعیت بر میزبانی ایران بود و اگر این موضوع درهیات رئیس تصویب نشود ما از رقابت های آسیایی خارج خواهیم شد.

تاج کنفدراسیون آسیا را تهدید کرد

رای جلسه AFC با قاطعیت بر میزبانی ایران بود و اگر این موضوع درهیات رئیس تصویب نشود ما از رقابت های آسیایی خارج خواهیم شد.

(image)
تاج کنفدراسیون آسیا را تهدید کرد

About