Home » باشگاه خبر ورزشی » بازی تیم های ایرانی و عربستانی در زمین بی طرف برگزار می شود!

بازی تیم های ایرانی و عربستانی در زمین بی طرف برگزار می شود!

بازی تیم های ایرانی و عربستانی در زمین بی طرف برگزار می شود!

یک روزنامه پرنفوذ سعودی اعلام کرد که بازی تیم های ایرانی و عربستانی در زمین بی طرف برگزار می شود. این روزنامه همچنین از حضور کفاشیان در جلسه روز گذشته اظهار تعجب کرده است!

بازی تیم های ایرانی و عربستانی در زمین بی طرف برگزار می شود!

یک روزنامه پرنفوذ سعودی اعلام کرد که بازی تیم های ایرانی و عربستانی در زمین بی طرف برگزار می شود. این روزنامه همچنین از حضور کفاشیان در جلسه روز گذشته اظهار تعجب کرده است!

(image)
بازی تیم های ایرانی و عربستانی در زمین بی طرف برگزار می شود!

About