Home » باشگاه خبر ورزشی » بازی به بازی پیش می‌رویم؛/ مرادمند: نیمه اول باد شدیدتر بود

بازی به بازی پیش می‌رویم؛/ مرادمند: نیمه اول باد شدیدتر بود

بازی به بازی پیش می‌رویم؛/ مرادمند: نیمه اول باد شدیدتر بود
مدافع تیم پدیده معتقد است که وزش باد شدید نتیجه بازی را تحت تاثیر قرار داده است.

بازی به بازی پیش می‌رویم؛/ مرادمند: نیمه اول باد شدیدتر بود

مدافع تیم پدیده معتقد است که وزش باد شدید نتیجه بازی را تحت تاثیر قرار داده است.
بازی به بازی پیش می‌رویم؛/ مرادمند: نیمه اول باد شدیدتر بود

About