Home » باشگاه خبر ورزشی » اولین تجربه رحمان رضایی در سرمربیگری

اولین تجربه رحمان رضایی در سرمربیگری

اولین تجربه رحمان رضایی در سرمربیگری

رحمان رضایی امروز اولین تجربه ی خود را به عنوان سرمربی تجربه خواهد کرد.

اولین تجربه رحمان رضایی در سرمربیگری

رحمان رضایی امروز اولین تجربه ی خود را به عنوان سرمربی تجربه خواهد کرد.

(image)
اولین تجربه رحمان رضایی در سرمربیگری

About