Home » باشگاه خبر ورزشی » الکساندر نوری تماشاگر ویژه ایران و ازبکستان

الکساندر نوری تماشاگر ویژه ایران و ازبکستان

الکساندر نوری تماشاگر ویژه ایران و ازبکستان
سرمربی ایرانی الاصل برمن آلمان برای تماشای دیدار ایران برابر ازبکستان به تهران سفر می کند.

الکساندر نوری تماشاگر ویژه ایران و ازبکستان

سرمربی ایرانی الاصل برمن آلمان برای تماشای دیدار ایران برابر ازبکستان به تهران سفر می کند.
الکساندر نوری تماشاگر ویژه ایران و ازبکستان

About