Home » باشگاه خبر ورزشی » اظهارات خادم درباره عدم رویارویی با ورزشکاران اسراییلی

اظهارات خادم درباره عدم رویارویی با ورزشکاران اسراییلی

اظهارات خادم درباره عدم رویارویی با ورزشکاران اسراییلی

رییس فدراسیون کشتی گفت: باید با رفتاری صادقانه، در مواجهه با حریف رژیم اشغالگر قدس، براساس سیاست های ابلاغی کشورمان، رسماً از رویارویی با آنها خودداری ورزیم و صادقانه تبعات ناشی از آن را بپذیریم.

اظهارات خادم درباره عدم رویارویی با ورزشکاران اسراییلی

رییس فدراسیون کشتی گفت: باید با رفتاری صادقانه، در مواجهه با حریف رژیم اشغالگر قدس، براساس سیاست های ابلاغی کشورمان، رسماً از رویارویی با آنها خودداری ورزیم و صادقانه تبعات ناشی از آن را بپذیریم.

(image)
اظهارات خادم درباره عدم رویارویی با ورزشکاران اسراییلی

About