Home » باشگاه خبر ورزشی » اسپالتی: بازیکنان ترسو در تیم من جایی ندارند

اسپالتی: بازیکنان ترسو در تیم من جایی ندارند

اسپالتی: بازیکنان ترسو در تیم من جایی ندارند
لوچانو اسپالتی، سرمربی رم معتقد است که اگر بازیکنانش ترسی در وجودشان داشته باشند، به آنها بازی نخواهد داد.

اسپالتی: بازیکنان ترسو در تیم من جایی ندارند

لوچانو اسپالتی، سرمربی رم معتقد است که اگر بازیکنانش ترسی در وجودشان داشته باشند، به آنها بازی نخواهد داد.
اسپالتی: بازیکنان ترسو در تیم من جایی ندارند

موزیک جوان

About